Definition på vognbaneskift

Af praktiske årsager har de fleste veje mindst 2 vognbaner, så man kan foretage vognbaneskift.

For at kunne definere begrebet “vognbaneskift” er det nødvendigt at kende definitionen på en “vognbane”.

En vognbane defineres således i Færdselsloven:

§ 2, stk. 28. Vognbane:enhver af de baner, i hvilke kørebanen kan deles, og som hver er tilstrækkeligt bred til at kunne benyttes af en række køretøjer med 4 hjul.

Dvs. et vognbaneskift er først muligt, når du kører på en vej med plads til minimum 2 fire-hjulede køretøjer ved siden af hinanden i samme færdselsretning.

Hermed kan et vognbaneskifte defineres således:

Et vognbaneskift udføres i tilfælde af en “ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden”, såfremt der er tilstrækkelig med plads til, at to biler kan køre ved siden af hinanden – også selv hvis vejen ikke er afmærket med hvide (eller gule) striber.

 

Hvornår foretages vognbaneskift?

Vognbaneskift kan ske i flere forskellige situationer i trafikken.

Bl. a. ved sammenfletning, overhaling, foreberedelse af sving længere fremme eller hvis man vil forbi en parkeret bil.

 

Vognbaneskift og sammenfletning

Når antallet af vognbaner i samme færdselsretning på vejen mindskes, skal du enten følge reglen for vognbaneskift eller flettereglen.

Færdselsskiltene forneden viser vognbaneforløb med hhv. vognbaneskift og sammenfletning.

          Vognbaneskift:            Sammenfletning:
Når antallet af vognbaner mindskes ved en indsnævring, skal den kørende udføre vognbaneskiftet, således at det sker uden fare eller unødig ulempe for andre, jf. færdselslovens § 18, stk. 2.                     

NB! Det er ikke altid, at der er skiltet ved indsnævring af vej. Du skal derfor altid lægge mærke til vognbanelinjerne eller mangel på samme.

 

Hvornår skal du følge reglerne for vognbaneskift eller sammenfletning?

 • Vognbaneskift: Hvis du skal køre hen over den striplede linje for at komme over i den den vejbane, hvor færdslen fortsætter, skal vognbaneskiftet ske uden fare og unødig ulempe. Såfremt man ikke kan skifte uden det, så skal man holde tilbage. Dvs. det er dig, der skal holde tilbage for dine medtrafikanter i den fortsættende vognbane.
   

  § 18, stk. 2. Kørende skal før igangsætning fra kanten af vejen, ved vognbaneskift eller anden ændring af køretøjets placering til siden sikre sig, at manøvren kan udføres uden fare eller unødig ulempe for andre. Det samme gælder, når den kørende vil standse eller hurtigt nedsætter hastigheden.
 • Sammenfletning: Er der ingen vognbanestriber eller ophører den striplede linje til i god tid før indsnævringen af vejen, gælder flettereglen. Dvs. det forreste køretøj kører først ind på den indsnævrede vej.

  En god huskeregel er: “hvor stregerne slettes, der flettes.”

  § 18, stk. 4. Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

Læs mere om regler for sammenfletning her

 

Overhaling

For at kunne overhale en forankørende i din vognbane skal du foretage et vognbaneskift.

Overhalingen skal altid foregå venstre om. Kun hvis forankørende giver tegn til at svinge til venstre eller er i færd med at udføre svinget, må du overhale til højre. Det er det eneste tilfælde i Færdselsloven, hvor overhaling indenom er tilladt.

Passerer du et motorkøretøj højre om ved kødannelse med flere rækker, hvor forankørende bestemmer hastigheden, er der ikke tale om overhaling. I så fald foretager du en forbikørsel, hvilket er fuldt lovligt.

Læs om reglerne for overhaling her

 

Sving og frakørsel

Når du forbereder et sving længere fremme, skal du søge over i den den vognbane, som er placeret nærmest den retning, hvorimod du skal svinge.

Med andre ord;

 • Hvis du skal svinge til højre, bliver du i højrevognbane (inderbanen)
 • Hvis du skal svinge til venstre, placerer du dig i den yderste venstre vognbane.

Nedenfor kan du se Færdelslovens § 16 og § 17, som omhandler hhv. placering ved forberedelse af sving før vejkryds og uden for vejkryds.

Før vejkryds:

§ 16. I god tid før vejkryds skal kørende i de tilfælde, hvor kørebanen har to eller flere vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, anbringe sig i vognbanen længst til højre, hvis der skal svinges til højre, og i vognbanen længst til venstre, hvis der skal svinges til venstre. Den, der skal lige ud, kan anbringe sig i den vognbane, som under hensyn til den øvrige færdsel og den fortsatte kørsel er den mest hensigtsmæssige.Stk. 2. Kørende, som i vejkryds ønsker at ændre færdselsretning, skal før forberedelsen og udførelsen af manøvren sikre sig, at denne kan foretages uden fare eller unødig ulempe for andre, som færdes i samme retning.Stk. 3. Ved svingning til højre skal køretøjet føres så langt ud mod kørebanens højre kant som muligt. Svinget skal gøres så lille som muligt. Ved svingning til venstre skal køretøjet føres så langt som muligt ind mod kørebanens midte eller, hvis kørebanen har ensrettet færdsel, mod kørebanens venstre kant. Svingningen skal foretages på en sådan måde, at køretøjet, når det forlader krydset, befinder sig til højre på den kørebane, det svinger ind på.

Uden for vejkryds:

§ 17.  § 16, stk. 1-3, gælder også ved kørsel over eller bort fra kørebanen uden for vejkryds.

 

Hvad skal man være opmærksom på?

Ifølge Færdselsloven skal du tage hensyn til dine medtrafikanter og sikre dig, at vognbaneskiftet “udføres uden fare og unødig ulempe for andre”.

Dvs. du må først skifte vognbane, når der er så meget plads, at du ikke forulemper andre. I yderste konsekvens kan du endda blive nødt til at standse helt op og vente, til det bliver din tur – vel at mærke uden at bryde sikkerhedsafstanden til medtrafikanterne.

 

Spejle

Før et vognbaneskift, skal du altid orientere dig fremefter og bagud i spejlene og over skulderen.

 

Blink ved vognbaneskift

Kun på motorvej er det lovpligtigt at bruge blinklyset, når du skifter vognbane – f. eks. ved overhaling.

Færdselslovens § 32, stk. 2, omhandler blink ved vognbaneskift.

§ 32, stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.

 
Relaterede artikler: reglen for sammenfletningkrybespor, overhaling

 

Previous reading
Motorcykel – 16 år
Next reading
Kørekortkategorier