For supplerende information henvises til artiklen: betinget frakendelse af kørekort

Hvad er ubetinget frakendelse af kørekort?

Hvis du får en ubetinget frakendelse af kørekortet, frakendes du førerretten til alle de kategorier, du har kørekort til.

En ubetinget frakendelse involverer 2 perioder:

 • Frakendelsestiden (før generhvervelse af kørekort)
 • prøvetiden (efter generhvervelsen)

 

Frakendelsestiden

Ifølge Færdselslovens § 128 fastsættes frakendelsestiden af retten og udmåles typisk fra 6 mdr og opefter.

Hvis du har fået frakendt kørekortet ubetinget pga. spirituskørsel, er frakendelsestiden mindst 3 år.

Læs mere om straf ved spirituskørsel her

 

Frakendelsestiden

§ 128. Ubetinget frakendelse af førerretten sker for et tidsrum af mellem 6 måneder og 10 år, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Ubetinget frakendelse af førerretten som følge af spirituskørsel eller overtrædelse af § 54, stk. 1 eller 2, sker for et tidsrum af mindst 3 år.

Stk. 3. Førerretten kan frakendes for bestandigt, hvis føreren under kørslen har begået grove kørselsfejl, kørslen har resulteret i alvorlig personskade og der foreligger sådanne oplysninger om førerens tidligere færdselslovsovertrædelser, at en frakendelse af førerretten for bestandigt skønnes påkrævet af hensyn til færdselssikkerheden og retshåndhævelsen.

Stk. 4. Er føreren under 18 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af førerretten vedtages eller fastslås ved endelig dom, regnes frakendelsestiden fra den dag, hvor føreren fylder 18 år.

Kilde: Retsinformation.dk

 

Hvis du idømmes en ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst 3 år, kan det have vidtrækkende konsekvenser. Hvis du har kørekort til flere kategorier, idet du i tilfælde af generhvervelse skal aflægge prøve i samtlige kategorier, du havde kørekort til, inden den ubetingede frakendelse.

Det samme gælder, hvis frakendelsestiden er under 3 år og du ikke består den kontrollerende køreprøve på 2 forsøg.

 

  • Under 3 år: Du har 2 forsøg til at bestå den kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) – dvs. ialt 2 teoriprøver og 2 køreprøver.
   Hvis du dumper 3 gange, vil du ikke automatisk få generhvervet førretten til eventuelle andre kategorier, du er blevet frakendt ubetinget.  I så fald skal du aflægge prøve i samtlige kategorier, du har kørekort til.
  • 3 år eller derover: Får du en ubetinget frakendelse af kørekortet som følge af spirituskørsel, er frakendelsestiden mindst 3 år.
   Hermed vil du ved generhvervelse ikke automatisk blive tilkendt førerretten til samtlige kategorier, du havde kørekort til inden den ubetingede frakendelse. I så fald skal du aflægge prøve i samtlige kategorier, du har kørekort til.

Kørsel i frakendelsestiden straffes første gang med en månedsløn netto og herefter med fængselsstraf.

Læs mere om kørsel i frakendelsestiden her

 

Prøvetiden

Selvom du har generhvervet dit kørekort, er det ikke på samme vilkår som før frakendelsen.

Du er på prøvetid i en periode på typisk 3 år og opefter fastsat af retten.

Som regel vil en forseelse inden for prøvetiden medføre en ubetinget frakendelse af kørekortet i mindst 6 måneder.

 

Hvordan generhverves kørekortet?

Så snart frakendelsestiden er udløbet, har du ret til at generhverve kørekortet.

Du skal opfylde følgende betingelser:

  • Bestå en kontrollerende køreprøve: Både teori- og køreprøve)
  • Gennemføre Alkohol- og Trafikkursus, hvis frakendelsen skyldes spirituskørsel: A/T kursusbeviset må højt være ét år gammelt ved indlevering af ansøgning om kontrollerende køreprøve.
    
   Læs mere om A/T kursus her

 

Ligesom ved en betinget dom er der som regel heller ingen lovkrav om modtagelse af undervisning inden den kontrollerende køreprøve.

Du skal selv sørge for at ansøge om generhvervelse af kørekortet ved at rette henvendelse til din kommune.

Nedsættelse af frakendelsestiden

Ifølge Færdselslovens § 132 er det muligt at søge om at få nedsat frakendelsestiden, men det er ikke nemt at generhverve kørekortet før udløbet af frakendelsestiden.

Som udgangspunkt stilles der følgende krav:
 

  • Der skal være forløbet mindst 3 år af frakendelsestiden.
  • Der foreligger “ganske særlige omstændigheder”.
  • Har du haft flere ubetingede frakendelser, kan du først søge om generhvervelse af kørekortet før udløbet af frakendelsestiden, når der er gået 6 år. En sådan tilkendelse af førerretten kan “kun ske rent undtagelsesvist”.

§ 132. Er retten til at føre motordrevet køretøj i henhold til denne eller nogen tidligere lov frakendt nogen for længere tid end 3 år, kan spørgsmålet om generhvervelse af retten inden frakendelsestidens udløb indbringes for domstolene. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3, og kan tidligst finde sted, når der er forløbet 3 år af frakendelsestiden. Retten kan kun gengives, når ganske særlige omstændigheder foreligger. Har retten til at være fører tidligere været frakendt vedkommende ubetinget, kan gengivelse af førerretten inden frakendelsestidens udløb kun ske rent undtagelsesvist, og indbringelsen kan tidligst finde sted, når der er forløbet 6 år af frakendelsestiden.

Stk. 2. Såfremt der inden udløbet af frakendelsestiden er sket fornyet frakendelse af førerretten, regnes de i stk. 1 nævnte frister for indbringelse af spørgsmålet om generhvervelse for domstolene fra datoen for den seneste dom, hvorved førerretten er frakendt den pågældende.

Kilde: Retsinformation.dk

Du skal indsende din ansøgning om generhvervelse af kørekortet til politiet, der indbringer sagen for byretten. Såfremt du ikke får medhold, varer det mindst 2 år, før du kan ansøge igen.

 

Hvornår frakendes kørekortet ubetinget?

Færdselslovens § 126 redegør for, hvilke forseelser, der udløser en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Bl. a. idømmes du en ubetinget frakendelse af førerretten ved:

 • Spirituskørsel
 • Kørsel efter indtagelse af euforiserende stoffer
 • Begår flere forseelser, der hver især udløser en betinget frakendelse
 • Overskrider den tilladte hastighedsgrænse med mere end 100 km/t.

 

Ubetinget frakendelse af førerretten

§ 126. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, skal ubetinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren

1) har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslen over 1,20 promille eller en alkoholkoncentration i udåndingsluften under eller efter kørslen over 0,60 mg pr. liter luft,

2) har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 1, 1. pkt., eller under skærpende omstændigheder har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 54, stk. 2,

3) ulovligt har ført køretøjet uden hastighedsbegrænser eller føreren har foretaget et uautoriseret, konstruktivt indgreb i køretøjets hastighedsbegrænser eller dens forbindelser eller føreren vidste eller burde have vidst, at der er foretaget et sådant indgreb, eller hvis føreren har betjent køretøjet på en sådan måde, at hastighedsbegrænseren gøres uvirksom,

4) har ført køretøjet, selv om denne vidste eller burde vide, at der var foretaget et uautoriseret, konstruktivt indgreb i køretøjets kontrolapparat eller dets forbindelser,

5) forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført motordrevet køretøj på særligt hensynsløs måde,

6) har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 253, stk. 1, jf. stk. 2,

7) har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af § 125, stk. 1, nr. 1-10, eller stk. 2 eller 3, dog således at to forhold omfattet af henholdsvis § 125, stk. 1, nr. 3 og 10, som er begået samtidig, i denne forbindelse dog anses for ét forhold, og at frakendelse for flere forhold alene omfattet af § 125, stk. 1, nr. 6, kun sker ubetinget, hvis forholdene er begået i forbindelse med mere end ét kørselsforløb,

8) tidligere er frakendt førerretten betinget og har begået et nyt forhold i prøvetiden,

9) tidligere er pålagt kørselsforbud og har begået et nyt forhold inden 3 år efter, at kørselsforbuddet blev pålagt,

10) tidligere er frakendt førerretten ubetinget og har begået et nyt forhold inden 5 år efter udløbet af frakendelsestiden,

11) har kørt med en hastighed på 200 km i timen eller derover eller

12) ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen har overskredet de tilladte hastigheder efter §§ 42 og 43 eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.

Stk. 2. Under særligt formildende omstændigheder kan der ske betinget frakendelse i tilfælde, hvor frakendelse efter stk. 1 ellers skulle ske ubetinget.

Kilde: Retsinformation.dk

Relaterede artikler: betinget frakendelse af kørekort, generhvervelse af kørekort

 

Previous reading
MC-kørekort til stor motorcykel (kategori A)
Next reading
Betinget frakendelse af kørekort