Regler for parkeringsforbud

Regler for parkeringsforbud på offentlig vej er omfattet Færdselsloven.

Denne artikel tager udgangspunkt i parkeringsregler på offentlig vej.

 

 “Parkering forbudt” skilt

Ifølge Færdselslovens §2, pkt. 17 er parkering, hvis du hensætter dit køretøj i over 3 minutter – hvadenten du forlader eller bliver siddende i/på køretøjet.

17. Parkering:

enhver hensætning af et køretøj med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke for parkering.

Dvs. mindre end 3 minutter er standsning – ikke parkering.

Læs mere om standsning her

 

Hvor du ikke må standse, må du heller ikke parkere. Derfor involverer et standsningsforbud altid et parkeringsforbud.

Til gengæld er et parkeringsforbud ikke ensbetydende med, at standsning er forbudt. Dvs. du må gerne standse i op til 3 minutter, selvom der er et “parkering forbudt” skilt, medmindre andet er angivet!

“Parkering forbudt” skilt

 

Det er vigtigt at kende reglerne for parkeringsforbud, da forbuddet ikke altid skiltes!

Se reglerne nedenfor.

 

Parkering forbudt uden skiltning

Det er langt fra altid, at et parkeringsforbud er skiltet.

Selvom der ikke er skiltet, kan der være parkering forbudt mange steder.

 

Du må ikke parkere følgende steder:

 • Mindre end 3 meter fra siden af bilen til en spærrelinje
 • Mindre end 5 meter fra en spærrelinjes begyndelse
 • Mindre end 5 meter før udkørsel fra cykelsti
 • Mindre end 5 meter før et fodgængerfelt
 • Mindre end 10 meter fra et kryds
 • Mindre end 12 meter før og efter et busstoppested (målt fra skiltet)
 • Ved optrukket gul kantlinje/kantstensafmærkning
 • Ved striplet eller brudt gul kantlinje/kantstensafmærkning – dog er standsning tilladt
 • På jernbanespor – I havnearealer er det dog tilladt at standse på spor i op til 3 minutter eller parkere indtil 2 meter fra sporet.
 • Nærmere end 30 meter fra en jernbaneoverkørsel – dog må du gerne standse indtil 5 meter fra en jernbaneoverkørsel i op til 3 minutter.
 • På fortov, såfremt en tvilllingebarnevogn ikke kan komme forbi
 • På cykelsti
 • På motortrafikvej
 • På motorvej
 • På taxaholdeplads
 • På handicapparkeringsplads (hvis du ikke har et invalideskilt)
 • På broer over motorveje, i viadukt eller tunnel
 • På eller i nærheden af bakketop
 • I eller ved uoverskuelige sving
 • I krybespor
 • I modsatte side af vejen – medmindre denne er ensrettet eller mindre befærdet.
 • På midterrabat, helleanlæg og spærreflade
 • Udfor port eller indkørsel, så udkørsel herfra vanskeliggøres
 • Ved siden af et andet køretøj, der holder i vejkanten – bortset fra to-hjulet cykel og knallert eller motorcykel uden sidevogn, såfremt der mindst er 3 meter til spærrelinjen. Dog må du gerne standse ved siden af en bil eller motorcykel med sidevogn.
 • Så tæt på et andet køretøj, at man ikke kan komme hen til det, eller det ikke kan køres væk fra stedet
 • På en hovedvej udenfor tættere bebygget område – dog må du gerne standse i op til 3 minutter

Du skal desuden undgå, at køretøjet under standsning og parkering spærer udsynet til færdselstavler- eller signaler.

I nogle tilfælde er det standsning tilladt, men parkering forbudt.

Se her hvor standsning er tilladt på steder, hvor parkering er forbudt

 

Previous reading
Standsning forbudt
Next reading
Midlertidigt kørekort