Hvad er en motorvej?

Følgende forhold kendetegner en motorvej:

  • Flersporet vej med mindst to vognbaner i hver retning, som er adskilt af en bred midterrabat eller et autoværn.
  • Til- og frakørsel sker ad specielle ramper, der forbinder motorvejen med det øvrige vejnet.
  • Ingen krydsende trafik sker på selve motorvejen. Skærende veje føres over eller under motorvejen eller afbrydes ved denne. Dvs. der er ingen niveauskæringer med andre veje, jernbaner, cykelstier osv. Derfor er motorveje facadeløse, da der ikke er anlagt fortov, cykelstier, jernbane m.m. Desuden er der ingen adgang til private fællesveje og ejendomme.
  • De fleste motorveje har et nødspor til hver side, hvor havarerede køretøjer kan kan holde i nødsituationer – f. eks. uheld, ulykker eller hvis man er løbet tør for brændstof. Desuden er der installeret nødtelefoner, hvorfra man kan tilkalde hjælp.

Sådan ser skiltet ud, der angiver motorvej i Danmark!

Danske motorveje strækker sig over mere end 1000 km. Vejnettet er udformet som et H.

Motorvejsstrækningen gennem Jylland fra Aalborg til den dansk-tyske grænse er parallel med motorvejen gennem Sjælland fra Helsingør til Sydsjælland – dvs. 2 lodrette linjer, der forbindes med motorvejen over Fyn.

 

Hvilke køretøjer må færdes på motorvej?

Ifølge Færdselsloven er motorveje forbeholdt motorkøretøjer – dvs. biler og motorcykler. Hermed udelukkes traktor, motorredskab og knallert (§2, Stk. 14).

Desuden er det kun biler og motorcykler, der kan og kunne køre mindst 50 km/t.

§ 44. Færdsel på motorvej samt på tilkørsels- og frakørselsvej til en sådan vej må kun ske med motorkøretøjer, som på vandret vej kan og må fremføres med en hastighed af mindst 50 km i timen.

 

Hastighed på motorvej

Motorveje er forbeholdt hurtigtkørende trafik.

Type køretøj Generel hastighedsgrænse
* Bil/motorcykel 130
** Bil + trailer/påhængsvogn 80
*** Lastbil/bus (over 3500 kg) 80
** Lastbil/bus + påhængsvogn 80

* Den generelle hastighedsgrænse for kørsel på motorvej er 130 km/t. Dog er fartgrænsen ved ca. halvdelen af motorvejnettet fastholdt ved den “gamle” hastighedsgrænse på 110 km/t. På enkelte strækninger kan der være skiltet ned til 100 km/t eller 90 km/t.

** Køretøjer, der trækker en trailer eller påhængsvogn (f. eks. campingvogn), må højst køre 80 km/t på motorvej. Det gælder både for personbiler og tungere køretøjer såsom lastbiler og busser.

*** Lastbiler og busser må aldrig køre over 80 km/t – og det er KUN på motorvej, at køretøjer over 3.500 kg må køre så stærkt!

Læs mere om hastighed på motorvej her

 

Færdselsregler

Når du tager kørekort, er motorvej den sidste type vej, du lærer at køre på under øvelseskørsel.

Øvelseskørsel i trafikken påbegyndes altid ved by- og landevejskørsel.

Ifølge Færdselslovens §64, Stk 3, kan du har først komme på motorvej, når kørelæreren skønner, at du op opnået tilstrækkelig kørefærdighed til, at kørslen kan foregå “uden fare for færdselssikkerheden og uden unødigt at sinke færdslens afvikling”.

I tabelen nedenfor kan sammenligningen af færdselsreglerne på landevej, motortrafikvej og motorvej give et godt overblik over, hvor væsentligt motorvejskørsel adskiller sig fra kørsel på andre vejtyper:

Landevej/hovedvej Motortrafikvej Motorvej
Modkørende trafik Ja Ja Nej (trafikretninger er fysisk adskilte)
Tværgående trafik Ja Ja Nej
Hastigheds-begrænsning 80 km/t. (hvis ikke andet er skiltet) 80 km/t. (hvis ikke andet er skiltet) 130 km/t. (hvis ikke andet er skilet)
U-vending Tilladt Forbudt Forbudt
Typer af køretøjer Alle køretøjer Bil/MC Bil/MC
Standsning/parkering Hovedvej: Standsning tilladt.
 
Landevej: Standsning/parkering tilladt
Forbudt Forbudt

Kørsel på motorvej er så særpræget, at reglerne har fået plads som et helt kapitel under Færdselsloven.

“Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej” er beskrevet i Færdselslovens kapitel 6.

Her er en opsummering af de grundlæggende færdselsregler for motorvejskørsel:

Standsning og parkering

§ 46. Kørsel over midterrabat eller gennem åbninger i denne er ikke tilladt.
Stk. 2. På motorvej og på tilkørsels- eller frakørselsvej til sådan vej er det ikke tilladt at foretage vending eller bakning. Der må ikke standses eller parkeres uden for de anviste parkerings- eller rastepladser. Standsning ved nødtelefon er dog tilladt med henblik på anvendelse af nødtelefonen. […]

Læs mere om standsning og parkering her
 

Placering på motorvejen

Du skal altid trække til højre, når det er muligt. Det letter trafikken og er det sikreste for dig.

Hvis motorvejen er udstyret med 3 eller flere vognbaner, må tunge køretøjer kun benytte de to vognbaner længst til højre.

§ 46, Stk. 3. Såfremt der i samme færdselsretning findes tre eller flere vognbaner, må biler med en tilladt totalvægt på over 3,5 t og vogntog, hvis længde overstiger 7 m, kun benytte en af de to vognbaner længst til højre, medmindre andet følger af § 16, stk. 1.

 

Frakørsel og tilkørsel

§ 45. Indkørsel på motorvej må kun ske ved dennes begyndelse eller ad særligt anlagt tilkørselsvej.Stk. 2. Bortkørsel fra motorvej må kun ske ved dennes endepunkt eller ad særligt anlagt frakørselsvej.

 

Tegngivning ved vognbaneskift

Inden et vognbaneskift på motorvej skal du ALTID give tegn i god tid ved hjælp af blinklys og først skifte vognbane, når spejlene viser, at der er fri bane. Du skal blinke, når du skifter vognbane – også selvom der ikke er nogen trafikanter i nærheden (FL §32, Stk. 2).

Glemmer du at blinke, risikerer du en bøde på 500 kr.

NB! På andre veje end motorveje skal trafikanterne kun bruge blinklys, når det er påkrævet for at vejlede den øvrige færdsel.

Havariblinket bruges kun til at gøre sine medtrafikanter opmærksom på uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje og på veje uden for tættere bebygget område for at henlede bagvedkørende trafikanters opmærksomhed på faren.

Læs mere om vognbaneskift her

 

 

Havari

§ 47. Tvinges et køretøj til standsning på grund af færdselsuheld, motorfejl eller af anden årsag, skal køretøjet så vidt muligt placeres uden for kørebanen og derefter snarest muligt fjernes fra motorvejen, medmindre andet følger af bestemmelserne i § 9. Såfremt køretøjet ikke straks fjernes fra kørebanen, skal føreren træffe foranstaltninger for at advare andre trafikanter, jf. § 31, stk. 2, 3.-5. pkt. Under brug af nødtelefon skal køretøjet så vidt muligt placeres uden for kørebanen.

Kilde: Færdselsloven

 

Relaterede artikler: sammenfletninghastighed på motorvej, motortrafikvej, fartbøder

 

Previous reading
Fornyelse af kørekort – 70 år
Next reading
Klip i kørekort og hastighed