Bøder og straffe for kørsel uden kørekort

Det er en overtrædelse af Færdselsloven at køre uden kørekort, hvis et sådant er påkrævet for at have førerretten til det pågældende køretøj.

Førerretten defineres i Færdelslovens § 2, stk. 6 som:

“retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert”.

Dvs. kørsel uden kørekort er ulovligt, hvis der kræves kørekort for at føre køretøjet.

§ 56, stk. 1. Motorkøretøj og stor knallert må kun føres af en person, der har erhvervet kørekort. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

Kilde: Retsinformation.dk

Kørsel uden kørekort kan således have 3 betydninger:

 1. Du har erhvervet kørekort, men ikke har kørekortet på dig
 2. Du har ikke erhvervet kørekort
 3. Du har fået frakendt kørekortet

Alle 3 former for kørsel uden kørekort behandles i hver sit afsnit i det nedenstående.

Hvis du allerede har kørekort

Ifølge færdselslovens § 56, stk. 1 skal “føreren […] under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet”.

Straf for ikke at have kørekort på sig under kørslen:

Forseelse Overtrædelse Motorkøretøj Lille knallert (knallert 30)
Undladt at medbringe kørekort under kørsel FL § 26, stk. 1 1000 kr
FL § 63, stk. 1 * 500 kr

* Hvis ikke-registreringspligtig knallert, skal du have præmiekvitteringen hos dig (jv. Færdselslovens § 63, stk. 6). Undlader du at medbringe præmiekvitteringen, får du yderligere en bøde på 1000 kr (jv. FL § 118,1).

 

Hvis du ikke har kørekort!

Kørsel uden kørekort kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis du ikke har (gen)erhvervet førerretten til køretøjet!

Første gang får du en bøde på 7.000 kr, men det er intet i forhold til de forsikringsmæssige konsekvenser, hvis du kendes skyldig i et færdselsuheld.

Desuden risikerer du at få konfiskeret køretøjet samt at blive idømt fængselsstraf, hvis du gentagende gange tages for kørsel uden kørekort.

 

Straf for kørsel uden kørekort:

Forseelse Overtrædelse Motorkøretøj Lille knallert (knallert 30)
1. gang FL § 56, stk. 1 7.000 kr 2.000 kr
 2. gang  8.500 kr 4.000 kr
 3. gang  10.500 kr * Knallerten konfiskeres
 4. gang  14.000 kr
 5. gang ** 7 dages fængsel
 6. gang  14 dages fængsel
 7. gang  20 dages fængsel
 8. gang  30 dages fængsel
 9. gang  40 dages fængsel
 10. gang  50 dages fængsel

* hvis du 3 gange inden for 3 år kører “lille knallert” (dvs. knallert 30), konfiskeres knallerten. Dvs. du får den aldrig tilbage igen.

** evt. betinget dom med samfundstjeneste

NB! Det er IKKE muligt at få nedsat bøden pga. alder eller lav indkomst! Dvs. det er INGEN særlig formildende omstændighed, hvis du er under 18 år eller studerende.

 

Kørsel i frakendelsestiden

Kørsel i frakendelsestiden straffes hårdt.

Ifølge Færdselsloven er strafferammen for gentagen kørsel i frakendelsestiden op til 1½ års fængsel.

§ 117 a Den, som fører motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, til trods for at retten til at være eller blive fører af et sådant køretøj er frakendt den pågældende ubetinget, straffes med bøde, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren
1) findes skyldig i flere tilfælde af kørsel i frakendelsestiden eller
2) tidligere er straffet for kørsel i frakendelsestiden

Kilde: Retsinformation.dk

 

Dog er det sjældent, at en overtrædelse af Færdselslovens § 117 a takseres til lange fængselsstraffe.

Ifølge retspraksis straffes kørsel i frakendelsestiden normalt således:

 

Straf for kørsel i frakendelsestiden:

Kørsel i frakendelsestiden Overtrædelse Straf Lille knallert (knallert 30)
1. gang FL § 117 a 1 måneds nettosløn  2.000 kr
2. gang  10 dages fængsel 4.000 kr
3. gang  20 dages ubetinget fængsel * Knallert konfiskeres
4. gang  30 dages fængsel
5. gang  40 dages ubetinget fængsel
6. gang  50 dages ubetinget fængsel
7. gang  60 dages ubetinget fængsel

* hvis du i frakendelsestiden 3 gange inden for 3 år kører “lille knallert” (dvs. knallert 30), konfiskeres knallerten. Dvs. du får den aldrig tilbage igen.

Herefter er den maksimale straf ifølge retspraksis normalt 60 dages fængsel, så længe der er tale om én kørsel.

 

Hvis flere kørsler til samtidig pådømmelse:

Som udgangspunkt skærpes 2 kørsler i frakendelsestiden til samtidig pådømmelse normalt i forhold til den næste strafposition i tabellen ovenfor.

Dvs:

 • Andengangstilfælde:                                                                                      
   • 2 kørsler til samtidig påkendelse = 20 dages fængsel                                                          
   • 3 kørsler til samtidig påkendelse = 30 dages fængsel                                                    
   • osv.                                                
 
 • Tredjegangstilfælde:                                                                                      
   • 2 kørsler til samtidig påkendelse = 30 dages  fængsel                                                         
   • 3 kørsler til samtidig påkendelse = 40 dages fængsel                                                    
   • osv.
 • osv.                                                                                   

 

Strafmaksimum af en sådan absolut kumulation antages at ligge i omegnen af 3 måneders fængsel (jf. Færselsloven med kommentarer, 1992, s. 686.)

For information om kørsel i frakendelsestiden i forbindelse med spirituskørsel henvises der til artiklen: spirituskørsel og straf

 

Konfiskering af køretøj

Ifølge færdselslovens § 133 a konfiskeres køretøejer ved særligt grove eller gentagne overtrædelser af færdselsloven.

I praksis konfiskeres køretøjer oftest i forbindelse med kørsel i frakendelsestiden samt gentagne tilfælde af spirituskørsel.

Ved kørsel uden kørekort konfiskeres bilen som udgangspunkt 3. gang. Hvis spiritus er involveret 2. gang. 

Det er kun det køretøj, som anvendes i forbindelse med kørsel uden kørekort, der kan konfiskeres. Hvis føreren ejer andre køretøjer, kan disse endvidere konfiskeres i tilfælde af spirituskørsel, hvis det vurderes, at gentagen spirituskørsel er sandsynligt.

 

Kørsel uden kørekort og forsikring

Kørsel uden kørekort kan have vidtrækkende forsikringsmæssige konsekvenser.

Kaskoforsikring dækker ikke skade ved kørsel uden at have (gen)erhvervet kørekort.

Selvom forsikringsselskabet i første omgang betaler erstatter skaderne, skal du selv betale de materielle skader samt personskader. Det kaldes også regres.

Forsikringsselskabets hæftelse og regres

§ 108. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning efter § 105, stk. 1.

Stk. 2. En aftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren om, at selskabet skal have regres mod den, der efter § 104 er ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af den ansvarlige ved uagtsomhed, har kun retsvirkning, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed.

Kilde: Retsinformation.dk

 

Relaterede artikler: straf ved sprituskørsel, spirituskørsel og generhvervelse af kørekort

 

Previous reading
Den rette gave til den nye billist
Next reading
Spirituskørsel og straf