Generelt om køreprøven

Køreprøven afholdes af politiet.

Kravene afhænger af, hvilken køretøjkategori, du ønsker at erhverve føreretten til.

Køreprøven indeholder følgende dele:

 • Teoriprøve
 • Praktisk prøve

 

Teoriprøven

Teoriprøven udgør køreprøvens første del. Først når teoriprøven er bestået, er det muligt at aflægge den afsluttende praktiske prøve.

Hvornår kan man aflægge teoriprøve?

Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før, du opfylder aldersbetingelsen for for den kategori af køretøj, du ønsker at erhverve førerretten til (BEK §62).

F. eks. 1 måned før din 18 års fødselsdag, hvis du skal have kørekort til bil.

Eneste undtagelse gælder traktor/motorredskab (kategori T/M), hvor teoriprøven allerede kan aflægges 6 mdr. før, alderskravet er opfyldt.

Du kan blive indstillet til teoriprøven, når du har:

 • Gennemgået det teoretiske forløb – dvs. nået mindstekravet for antal teori-lektioner
 • Gennemført undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads/manøvrebane (også kaldet “kravlegården”) – lovkravet gælder for kategorierne AM (stor knallert), A1, A2, A og B (BEK §61)

NB! Der aflægges IKKE teoriprøve (kun praktisk prøve) i forbindelse med:

 • Opgradering fra lille motorcykel (A1) til mellemstor motorcykel (kategori A2)
 • Opgradering fra mellemstor motorcykel (A2) til stor motorcykel (kategori A)

Teoriprøven allerede er bestået til den lavere kategori.

 • Trailerkørekort til bil – dvs. kategori B/E samt B+

 

Tilmelding

Tilmelding til teoriprøve foregår gennem din kørelærer

For at blive indstillet til køreprøven skal du aflevere følgende dokumenter til din kørelærer:

 • Ansøgningsblanketten: Du bør tjekke, at ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt
 • Lægeerklæring med foto, som lægen skal stemple bagpå: Attesten skal være forsejlet i en lukket kuvert og må højst være 3 måneder gammel, når kørelæreren afleverer den til Borgerservice.
 • Førstehjælpsbevis (original version): Førstehjælpsbeviset skal være færdselsrelateret og være under 12 måneder gammelt.
 • Sygesikringsbevis (kopi)

Desuden skal du betale et gebyr til politiet. Prisen er pt. 600 kr (2013)

NB! Hvis du ikke har dansk pas, skal du vedlægge en kopi af din opholdstilladelse.

Når du er blevet godkendt af Borgerservice, kan din kørelære tilmelde dig teoriprøven.

 

Hvad skal jeg medbringe til teoriprøven?

Til teoriprøven skal du medbringe følgende:

 • Evt. tidligere udstedt kørekort: Gælder kun kreditkort-typen (EU-model), hvis du i forvejen har kørekort til en anden kategori.
 • Gyldigt pas eller anden officiel billedlegitimation: Hvis du ikke har gyldigt pas, skal du medbringe billedlegitimation samt dåbs-, fødsels-, eller navneattest (original version)
 • Ansøgningsblanketten: På side 2 af blanketten “Ansøgning om kørekort” skal underviseren/underviserne af køreuddannelsens delelementer med sin underskrift bekræfte, at du “har modtaget undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads, i teori og i praktik i overensstemmelse med undervisningsplanen for den pågældende kategori.” (BEK §63, Stk. 1)
 • Lektionsplanen (kørelærerens eksemplar): Lektionsplanen kaldes også nogle gange “logbog” eller “elevhæfte”.

Præcis samme dokumenter skal medbringes i øvrigt også, når du skal den den afsluttende køreprøve – også kaldet den praktiske prøve.

 

Teoriprøvens forløb

Teoriprøven kan aflægges skriftligt eller digitalt. Du kan dog ikke selv vælge. Det er suverænt Rigspolitiet, der afgør, hvorvidt de enkelte prøvesteder faciliterer en skriftlig- eller digital køreprøve.

Der skal gradvis skal indfases en total digitalisering af teoriprøver i Danmark.

I øjeblikket er det dog kun på prøvestederne i Hillerød og Køge, at teoriprøven gennemføres digitalt.

Sådan bedømmes du!

Du bliver bedømt ud fra en billedserie på 25 billeder. For hvert billede skal du svare “ja” eller “nej” på 2-4 spørgsmål, der relaterer til den situationen, som er indtalt til billedet.

Du har bestået teoriprøven, hvis du svarer rigtigt på mindst 20 af de 25 billeder.

Resultatet får du umiddelbart efter prøven.

NB! Hvis du kommer for sent, dumper du. Det samme gælder, hvis du glemmer at medbringe de påkrævede dokumenter eller hvis disse ikke er fyldestgørende.

I så fald skal du betale prøvegebyr for en ny teoriprøve.

I videoen nedenfor kan du se en gennemgang af Rigspolitiets digitale teoriprøve!

 

Hvis jeg dumper…

Hvis du dumper, skal din kørelære bestille en ny teoriprøve. Inden prøven er det vigtigt, at du forbereder dig endnu bedre, så du ikke dumper igen. Det koster et nyt prøvegebyr hver gang.

Det koster pt. 600 kr i gebyr at komme til teoriprøve.

 

Praktisk prøve

Hvornår kan man komme til praktisk prøve?

Køreprøven afsluttes med en praktisk prøve.

For at komme til den afsluttende køreprøve skal du opfylde følgende betingelser:

 • Opfylde alderskravet for den kategori af køretøj, du ønsker at erhverve førrerretten til. (BEK §65, Stk. 1)
 • Have bestået teoriprøven (BEK §64, Stk. 1)
 • Den praktiske prøve skal senest aflægges og være bestået 1 år efter du bestod teoriprøven (BEK §65, Stk. 2)
 • Have gennemført undervisning på Køreteknisk Anlæg (dvs. glatbanekørsel):  Gælder for kategorierne A1, A2, A, B, C, C1, C/E, D1, D/E

Du kan tidligst tilmelde dig den praktiske køreprøve, når du har bestået teoriprøven. Normalt bestilles køreprøven umiddelbart efter en bestået teoriprøve, da ventetiden kan være lang.

I mellemtiden kan du passende ud over den obligatoriske glatbanekørsel “finpudse” de sidste manøvrer ved at tage nogle ekstra kørelektioner.

Glatbanekørsel bestilles efter en bestået køreprøve og afholdes typisk 1 uge inden den praktiske køreprøve.

Læs mere om glatbanekørsel her

NB! Selvom du har gennemgået det obligatoriske minimumkrav for antal køretimer, og du føler dig klar til den afsluttende køreprøve, er det ikke sikkert, at din kørelærer er enig med dig!

Det er ene og alene kørelærerens ansvar at vurdere, hvornår du er klar til den praktiske prøve:

BEK, Bilag 3. “Bestemmelser for anvendelse af lektionplaner i køreuddannelsen”II. Lovkrav mv.

3) Det er fortsat køreelevens individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover det anførte mindste lektionsantal – køreeleven skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Det obligatoriske mindste lektionsantal kan således ikke anvendes som udtryk for et sædvanligt uddannelsesforløb. Køreeleven vil sædvanligvis have behov for at gennemgå flere lektioner.

 

Hvad skal jeg medbringe?

 • Evt. tidligere udstedt kørekort: Gælder kun kreditkort-typen (EU-model), hvis du i forvejen har kørekort til en anden kategori.
 • Gyldigt pas eller anden officiel billedlegitimation: Hvis du ikke har gyldigt pas, skal du medbringe billedlegitimation samt dåbs-, fødsels-, eller navneattest (original version)
 • Ansøgningsblanketten: På side 2 af blanketten “Ansøgning om kørekort” skal underviseren/underviserne af køreuddannelsens delelementer med sin underskrift bekræfte, at du “har modtaget undervisning i kørsel på lukket øvelsesplads, i teori og i praktik i overensstemmelse med undervisningsplanen for den pågældende kategori.” (BEK §63, Stk. 1)
 • Lektionsplanen (kørelærerens eksemplar): Lektionsplanen kaldes også nogle gange “logbog” eller “elevhæfte”.

NB! Hvis du ikke har medbragt samtlige dokumenter og underskrifter, dumper du køreprøven. Dvs. du skal skal betale et prøvegebyr igen – pt. er prisen 600 kr.

 

Hvilket køretøj anvendes under køreprøven?

Den afsluttende køreprøve gennemføres i det køretøj, du er vant til at bruge i din køreskole under øvelseskørsel.

 

Prøvens varighed

Varigheden af den praktiske prøve afhænger af den kategori, som prøven aflægges i.

Kategori A1, A2, A, B, B/E og T/M:

Den praktiske prøve varer normalt ca. 30-45 minutter.

Selve kørselstiden må ikke vare under 25 minutter. Dertil skal lægges lidt tid til kontrol af dokumenter samt efterfølgende spørgsmål vedr. køretøjets udstyr (kontrolprøve).

Kategori C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E:

Køretiden må ikke vare under 45 minutter. Dertil skal medregnes den tid bruges på kontrol af dokumenter samt kontrolprøve.

 

Prøvens forløb

1) Kontrol af din identitet samt dokumenter

 • Den prøvesagkyndige tjekker din identitet
 • Den prøvesagkyndige kontrollerer, at undervisningen er forløbet korrekt og samtidig bekræftet af underviseren med sin underskrift.

NB! Husk derfor at medbringe de påkrævede dokumenter – Se Hvad skal jeg medbringe

 

2) Kontrol af køretøjets udstyr (kontrolprøven)

Hvis du har det formelle i orden, kan du fortsætte køreprøven.

Umiddelbart før kørslen stille den prøvesagkyndige en række spørgsmål om tekniske forhold – f.eks. køretøjets styretøj, bremser, støddæmpere, lyger m.m.

NB! Består du ikke kontrolprøven, kommer du slet ikke ud at køre! 

Introduktionsvidoen nedenfor giver gode råd til kontrolprøven, så du ikke dumper på de tekniske spørgsmål!

 

3) Prøven i kørsel

Nu skal du ud at køre.

Grundlæggende skal du bevise, at du er i stand til at føre køretøjet på lovlig og betryggende vis. Dvs. du skal demonstrere kørefærdigheder samt forståelse af færdelsregler brug af køretøjets betjeningsudstyr.

Som udgangspunkt er der plads til flere mindre fejl. Dog dumper du køreprøven, hvis du ikke følger Færdselsloven og udgør en fare i trafikken.

Til gengæld består du køreprøven, hvis den prøvesagkyndige vurderer, at dine præstationer bærer præg af grundig indlæring i overensstemmelse med undervisningsplanen.

 

Hvornår får jeg resultatet for køreprøven?

Du får besked om resultatet umiddelbart efter den praktiske køreprøve.

 

Hvornår får jeg kørekortet?

Består du køreprøven, får du straks et midlertidigt kørekort med en gyldighed på 2 måneder.

Her kan du læse om midlertidigt kørekort

 

Hvis jeg dumper køreprøven…

Hvis du ikke består den praktiske prøve, skal du indstilles til køreprøven igen. Dvs. du skal igen betale et prøvegebyr – pt. er prisen 600 kr.

Din kørelærer vil muligvis kræve, at du tager flere kørelektioner, hvis du dumplede pga. ringe kørefærdigheder. I så fald skal du træne den type kørsel, du ikke var i stand til at udføre tilfredsstillende under køreprøven.

NB! Består du ikke består den praktiske køreprøve, kan det i værste fald få konsekvenser for dine andrekørekort!

Ifølge Kørekortbekendtgørelsens §66 risikerer du at blive stillet krav om at aflægge en kontrollerende køreprøve for at bevare kørekort til andre kategorier:

§ 66. Består ansøgeren ikke den praktiske prøve på grund af manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller på grund af ringe kørefærdighed, afgør politiet efter reglerne i § 101, om ansøgeren skal aflægge en kontrollerende køreprøve for at bevare et eventuelt allerede erhvervet kørekort til andre kategorier.

 

Kilder:

 

Previous reading
Manøvrebane
Next reading
Påbudstavler