For yderligere information henvises til artiklen: ubetinget frakendelse af kørekort

 

Hvad er betinget frakendelse af kørekort?

En betinget frakendelse af kørekortet er først muligt, når du har haft kørekort i mindst 3 år, eftersom de første 3 år efter førstegangserhvervelse af kørekort er en prøveperiode for overhovedet at få lov til at beholde førerretten, er .

Derfor vil der inden for de 3 første år ikke være tale om en frakendelse af kørekortet, men snarere et kørselsforbud, hvor dømte formelt stilles som om denne aldrig har erhvervet kørekort.

Læs mere om kørselsforbud her

Hvor du de første 3 år kun kan tillade dig ét klip i kørekortet for at undgå at blive pålagt et kørselsforbud, må du herefter højst få 2 “klip” inden for en periode af 3 år.

Dog kan du også få frakendt kørekortet betinget uden klip i kørekortet – f. eks. hvis du tilsidesætter væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og volder skade på person eller ting eller fremkalder fare for det (se afsnittet Hvornår er frakendelsen betinget?).

Læs om klip i kørekort her

 

Betingelserne

Betingelsen for at beholde førerretten er, at du:

  • Består den kontrollerende køreprøve (dvs. både teori- og køreprøve) på første forsøg inden for fristen i indkaldelsen (som regel 6 mdr. efter domsafgørelsen). Ellers bliver kortet inddraget. Først når du har bestået køre- og teoriprøve, får du dit kørekort igen.Desuden kan du i stedet for den kontrollerende køreprøve vælge at aflægge køreprøve i en anden kategori eller erhvervsmæssig personbefordring. Her gælder samme krav som for den kontrollerende køreprøve, hvad angår tidsfrist og antal forsøg.Såfremt den kontrollerende køreprøve eller køreprøver i forbindelse med udvidelse af kørekortet ikke bestås inden for 2 forsøg (dvs. 2 teoretiske- og 2 praktiske prøver, skal tilsvarende kontrollerende køreprøve også aflægges i eventuelle andre kategorier.
  • Gennemgår et kursus i Alkohol og Trafik (A/T kursus) inden aflæggelse af den kontrollerende køreprøve, hvis den betingede frakendelse af kørekortet skyldes spirituskørsel.Læs om A/T kursus her

Hvis én eller flere af ovenstående betingelser ikke opfyldes, vil du idømmes en ubetinget frakendelse af kørekortet. Dvs. kørekortet inddrages af politiet og førerretten fratages samtlige køretøjer, hvortil kræves kørekort.

Læs mere om generhvervelse af kørekort her

 

Hvornår er frakendelsen betinget?

I Færdselslovens § 125 kan du se, i hvilke situationer, man kan idømmes en betinget frakendelse af kørekortet.

Du får som udgangspunkt frakendt kørekortet betinget, hvis du:

  • Undlader at yde hjæp i muligt omfang efter at være involveret i et færdselsuheld
  • Tilsidesætter væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og volder skade på person eller ting eller fremkalder fare for det.
  • Overskrider den tilladte hastighedsgrænse med over 60%
  • Kører spirituskørsel

 

Her ser du Færdelslovens § 125 om betinget frakendelse af førretten:

§ 125. Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis1) føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor,

2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af § 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,

3) føreren har overskredet de tilladte hastigheder efter §§ 42 og 43 a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60 pct. eller har kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover,

4) føreren under kørsel i et af de i § 43 nævnte køretøjer, under kørsel med blokvogn eller mobilkran, jf. § 86, stk. 1, eller ved slæbning af køretøjer, jf. § 70, stk. 4, har overskredet de for sådanne køretøjer tilladte hastigheder, jf. §§ 42 og 43, eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60 pct. for hastighedsgrænser på højst 30 km i timen eller med mere end 40 pct. for hastighedsgrænser på over 30 km i timen,

5) føreren under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg har overtrådt de i medfør af § 85 fastsatte forskrifter om største tilladte totalvægt med mere end 30 pct.,

6) føreren har overtrådt bestemmelser om køretid eller hviletid fastsat i de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, eller i forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1, med mere end 30 pct.,

7) føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i seks forhold vedrørende kontrolapparatet, der er omfattet af de forordninger, der er nævnt i § 86 a, stk. 1, eller af forskrifter, der er udstedt i medfør af § 86 a, stk. 1,

8) føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 1,

9) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 54, stk. 1, 2. pkt., eller en overtrædelse af § 54, stk. 2, der ikke er omfattet af § 126, stk. 1, nr. 2,

10) føreren har benyttet en stor knallert, som er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse, eller som er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 64 km/t. eller derover, og som føreren er ejer (bruger) af, hvis føreren en gang tidligere inden for de seneste 3 år, før det nye forhold er begået, har gjort sig skyldig i en overtrædelse af § 67, stk. 2, ved at være ejer (bruger) af en stor knallert i en sådan ulovlig stand, eller

11) frakendelse findes begrundet ved beskaffenheden af den begåede forseelse, og hvad der i øvrigt foreligger oplyst om tiltaltes forhold som fører af motordrevet køretøj.

Stk. 2. Føreren skal endvidere betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren inden for en periode af 3 år har gjort sig skyldig i tre forhold, der ikke i sig selv medfører frakendelse af førerretten efter stk. 1, men som er omfattet af

1) § 5, stk. 2, § 15, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, § 16, stk. 2, § 18, stk. 1 og 2, § 21, stk. 1-3, § 22, stk. 1, § 24, stk. 1, § 25, § 37, stk. 4, § 51, stk. 7, § 52, stk. 5, § 80, stk. 4, 1. pkt., § 80 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 6, 1. pkt., § 80 b, stk. 4, 2. pkt., og § 81, stk. 3,

2) § 4, stk. 1 og 2, hvis overtrædelsen udgør fremkørsel mod rødt lyssignal, kørsel mod kørselsretningen, overskridelse af spærrelinjer eller overskridelse af ubrudt kantlinje i forbindelse med ulovlig kørsel i nødspor,

3) § 23 eller forbud mod overhaling fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning,

4) § 26, stk. 2-4 og 6, eller vigepligt fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, eller

5) §§ 42-43 a eller anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning, hvis hastighedsoverskridelsen er på mere end 30 pct.

Stk. 3. Under samme betingelser som nævnt i stk. 2 skal føreren betinget frakendes retten til at føre et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, hvis føreren har gjort sig skyldig i to forhold omfattet af stk. 2 og forholdene er begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret.

Stk. 4. Under særligt formildende omstændigheder kan betinget frakendelse af førerretten efter stk. 1, nr. 7, undlades.

Stk. 5. Betinget frakendelse af førerretten sker på vilkår, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom ikke fører motordrevet køretøj under sådanne omstændigheder, at førerretten skal frakendes. Ved betinget frakendelse af førerretten udsættes fastsættelsen af frakendelsestiden.

Stk. 6. Begår den dømte i prøvetiden et nyt forhold, der medfører frakendelse af førerretten, fastsætter retten en fælles frakendelse for dette forhold og den tidligere pådømte lovovertrædelse.

Kilde: Retsinformation.dk

 

Priser

Prisen for den kontrollerende køreprøve er 890 kr. Dertil skal lægges udgifter til leje af køretøj til selve køreprøven.

Nogle vælger endda at tage enkelte køretimer, inden køreprøven.

Husk, at hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve (dvs. teori- og køreprøve) efter 2 forsøg (dvs. 2 teoriprøver og 2 køreprøver), mister du dine kørekort i alle de kategorier, du har kørekort til!

I så fald skal du generhverve alle dine kørekort enkeltvis, hvilket vil koste rigtig mange penge.

Læs om den kontrollerende køreprøve her

 

Relaterede artikler: ubetinget frakendelse af kørekort, generhvervelse af kørekort, kørsel uden kørekort

 

Previous reading
Ubetinget frakendelse af kørekort
Next reading
Stort kørekort